Zoek op artikelen, showcases, producten en meer...

Producten uit voorraad leverbaar
Persoonlijke inkoopkorting
De klantenservice staat voor u klaar

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten bij verkoop van goederen door Exposupply B.V., evenals bestellingen die via de website www.exposupply.com (hierna: “Website”) worden geplaatst.

Exposupply B.V.

Eckertstraat 16
8263 CB Kampen
Tel.: +31 (0)85 273 64 21
E-Mail: info@exposupply.com
KvK nummer: 64663183
Btw-nummer: NL855767856B01

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: “Voorwaarden”), zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Exposupply en zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (hierna: “afnemer”).
1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de afnemer is uitgesloten, tenzij Exposupply de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

2. OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), daaronder begrepen de Exposupply folders, zijn vrijblijvend en binden Exposupply niet tenzij anders aangegeven. Een bestelling van afnemer vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door Exposupply te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Exposupply een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging per e-mail met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 werkdagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
2.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Exposupply zijn bevestigd.
2.3 Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Exposupply, binden Exposupply niet. Getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten.
2.4 Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Exposupply expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product.
2.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen binden Exposupply slechts indien zij schriftelijk door Exposupply zijn bevestigd.

3. LEVERINGSTERMIJNEN EN RISICO-OVERGANG
3.1 Leveringstermijnen en -tijden worden door Exposupply zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend.
3.2 In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Exposupply zal de afnemer tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging.
3.3 In geval van een vertraagde levering is de afnemer slechts tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst gerechtigd, indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is en de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen.
3.4 Levering van artikelen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van afnemer. Indien de gegevens niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, zal Exposupply de overeenkomst annuleren. De afnemer zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
3.5 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2.1 van deze Voorwaarden.
3.6 Levering vindt plaats (door een door Exposupply aangewezen transportbedrijf) aan het door de afnemer opgegeven adres en is voor rekening van de afnemer. Bij levering buiten Nederland, zal Exposupply de internationale exportvoorschriften in acht nemen. De kosten ten aanzien van het verzorgen van exportdocumenten zijn voor rekening van de afnemer.
3.7 Exposupply behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde gronden deelleveringen te doen.
3.8 Het risico op schade aan de artikelen, om het even door welke oorzaak, gaat over op de afnemer bij de aflevering van de artikelen door Exposupply aan de expediteur, de vervoerder, of enige andere voor het vervoer aangewezen derde. Dit geldt tevens voor deelleveringen.
3.9 Indien levering van de artikelen wordt vertraagd door de afnemer, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat Exposupply heeft aangegeven dat de artikelen gereed zijn voor verzending.
3.10 Exposupply is in geval als onder [3.9] besproken, gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.
3.11 In een voorkomend geval wordt het verschuldigde bedrag verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan de onder [3.10] genoemde derde.

4. EIGENDOMSOVERGANG
4.1 Alle prijzen zijn nettoprijzen (exclusief btw) in Euro. BTW en additionele kosten, zoals transport, zullen afzonderlijk op de website en order worden vermeld.
4.2 Een factuur met de verschuldigde BTW, product-, transport- en additionele kosten wordt samen met de opdrachtbevestiging per e- mail aan het bij ons bekende e-mailadres verstuurd.
4.3 Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van geleverde zaken wordt voorbehouden totdat alle vorderingen tot betaling, met inbegrip van rente en kosten, zijn voldaan.
4.4 Voordat het eigendom van de artikelen op de afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.
4.5 Indien en zolang Exposupply eigenaar van de artikelen is, zal de afnemer Exposupply onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de afnemer op het eerste verzoek aan Exposupply mededelen waar de artikelen zich bevinden en, indien gewenst, Exposupply toegang verschaffen tot de artikelen.
4.6 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de afnemer, zal de afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Exposupply.
4.7 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de afnemer, indien hij de door Exposupply geleverde artikelen aan een derde heeft door geleverd, verplicht op het eerste verzoek van Exposupply alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Exposupply op alle vorderingen van de afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Exposupply uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

5. BETALING
5.1 Betaling vindt uitsluitend plaats in Euro, door middel van voldoening van een factuur of door middel van onmiddellijke betaling via iDEAL, Paypal of creditcard.
5.2 Betalingen voor bestellingen via de website van Exposupply, kunnen enkel door middel van de onder [5.1] genoemde methoden worden voldaan.
5.3 Onder voldoening van factuur wordt verstaan dat betaling van de te leveren goederen plaatsvindt, voorafgaand aan de levering.
5.4 Is in tegenstelling tot [5.3] tussen Exposupply en afnemer overeengekomen dat de betaling na levering plaatsvindt, dan wordt een extra toeslag in rekening gebracht van 4% van het netto factuurbedrag, met een minimum van € 50,00. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
5.5 Indien de afnemer kiest voor levering aan een ander adres dan het adres waarop zijn creditcard staat geregistreerd, kan het zijn dat Exposupply eerst zijn gegevens moeten verifiëren voordat de bestelling wordt geaccepteerd en afgerond.
5.6 Indien een factuur van de onder [5.4] genoemde optie niet binnen 14 dagen is voldaan, is de afnemer, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Exposupply op afnemer direct en volledig opeisbaar.
5.7 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. Het is afnemer niet toegestaan betalingen op te schorten wanneer daarvoor geen aanleiding is gegeven aan de zijde van Exposupply.
5.8 De afnemer is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd. De vertragingsrente is gelijk aan 0,05% van het factuurbedrag per dag na het verstrijken van de uiterste betaaldatum.
5.9 Indien Exposupply door het verzuim van de afnemer haar vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van€ 250,00.
5.10 Door de afnemer gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die Exposupply eraan geeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst openstaan.
5.11 Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met Exposupply of indien er bij Exposupply anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is Exposupply bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de afnemer zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft. Afnemer is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden.
5.12 Exposupply is gerechtigd de levering op te schorten indien door de kredietverzekeraar geen limiet wordt afgegeven, de afgegeven limiet is overschreden dan wel is ingetrokken.

6. CONTROLE EN RECLAME
6.1 De afnemer dient het geleverde binnen 48 uur na levering op gebreken te controleren. Van afnemer wordt verwacht dat in het kader van deze controle eventuele verpakkingsmaterialen en/of oppervlakte beschermingsfolies van het geleverde wordt/worden verwijderd.
6.2 De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
6.3 Reclames op grond van uiterlijk zichtbare gebreken vervallen indien de opdrachtgever niet onmiddellijk bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs het beweerde gebrek aantekent. Geringe kleurverschillen kunnen voorkomen en vormen geen grond voor reclame.
6.4 Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 2 en 3 dienen binnen 5 dagen nadat de afnemer een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij Exposupply te worden gemeld.
6.5 Na het verstrijken van de uiterste termijn van reclameren kan de afnemer enkel een beroep doen op een gebrek in de prestatie, wanneer uit feiten en omstandigheden kenbaar wordt dat dit gebrek door het toedoen van Exposupply is ontstaan.
6.6 Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt. Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele zending.
6.7 Retourzending van de geleverde goederen is slechts toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verkregen van Exposupply. De retourzending is in eerste instantie voor rekening en risico van de afnemer. Indien reclame na het oordeel van Exposupply gegrond is, zal Exposupply de retourkosten aan de afnemer vergoeden, voor zover deze aantoonbaar en redelijk zijn.
6.8 Het recht op reclame geeft de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
6.9 Indien reclame gegrond is, zal Exposupply te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van het geleverde, hetzij de zaken vervangen na terugzending van het oorspronkelijk geleverde. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade anders dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Exposupply is niet aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade, behoudens en voor zover afnemer kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Exposupply.
7.2 Exposupply is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst van de afnemer.
7.3 Exposupply is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik en/of toepassing van de goederen in strijd met de verwerkingsvoorschriften van de producent en/of leverancier.
7.4 Afnemer wordt geacht met deze verwerkingsvoorschriften bekend te zijn.
7.5 Exposupply is niet aansprakelijk voor geringe kleurverschillen van geleverde goederen, dan wel kleurverschillen die kunnen ontstaan onder invloed van tijd en licht.
7.6 Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Exposupply. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen waarop de schade is vastgesteld. Exposupply is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen.
7.7 De termijn waarbinnen Exposupply tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat de schade brengende feit(en) zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
7.8 Voor zover het door afnemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Exposupply jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de afnemer zich hierbij Exposupply voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
7.9 Exposupply is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door afnemer c.q. door derden.

8. VERZUIM EN ONTBINDING
8.1 Exposupply is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien

  • De afnemer verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt,
  • In staat van faillissement wordt gesteld
  • Of tot de wettelijke schuldsanering wordt toegelaten.

8.2 Eveneens is Exposupply gerechtigd tot ontbinding als bedoeld onder [8.1], indien afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
8.3 Hetzelfde geldt indien de kredietverzekering van Exposupply om welke reden dan ook het krediet ten aanzien van afnemer intrekt. In die gevallen is elke vordering die Exposupply op afnemer heeft, direct en volledig opeisbaar.
8.4 De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, anders dan op gronden welke bij wet zijn gegeven.
8.5 Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
8.6 De afnemer is aansprakelijk voor de door Exposupply geleden schade, bestaande uit winstderving en transportkosten.
8.7 In geval van annulering is de gehele vordering van Exposupply direct en volledig opeisbaar.

9. OVERMACHT
9.1 Indien Exposupply door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Exposupply onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Exposupply kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door de toeleveranciers van Exposupply en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
9.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9.3 Indien Exposupply bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Exposupply gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER
10.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet uitgesloten.
10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande dat Exposupply het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de afnemer aanhangig te maken bij andere (rechterlijke) instanties, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

11. OVERIGE BEPALINGEN
11.1 Alle kosten, gerechtelijk en/of buitengerechtelijk, die Exposupply moet maken als gevolg van niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, of welke relatie dan ook met afnemer, zijn geheel voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.
11.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Exposupply zal de rechten en bevoegdheden van Exposupply onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.
11.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Exposupply is het afnemer niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden. Exposupply is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
11.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige werking toe.
11.5 Exposupply heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de markt, de technologie, betaalmogelijkheden, wetgeving en de mogelijkheden van ons systeem.
11.6 Deze Overeenkomst wordt beheerst door de Voorwaarden die ten tijde van de betreffende bestelling van toepassing waren, of indien Exposupply de afnemer nadien van de wijziging op de hoogte brengt doch voordat de orderbevestiging is verzonden en de afnemer in zo’n geval niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht heeft laten weten dat hij niet met de wijziging van de Voorwaarden akkoord gaat.

 

Algemene voorwaarden Exposupply B.V., Januari 2020

Toch nog een vraag?

Neem dan gerust contact op.

Neem contact op