Zoek op artikelen, showcases, producten en meer...

Producten uit voorraad leverbaar
Persoonlijke inkoopkorting
De klantenservice staat voor u klaar

Retourneren & Garantie

U vindt hier antwoord op vragen over het retourproces en garantiebeleid.

Retourbeleid

Inspectie en retourbeleid

  1. De afnemer dient de zaken binnen 48 uur na aflevering op gebreken te controleren. Van de afnemer wordt verwacht dat hij in het kader van deze inspectie het te leveren c.q. te verwijderen verpakkingsmateriaal en/of oppervlaktebeschermingsfolies inspecteert.
  2. De hoeveelheden zoals vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbewijzen of dergelijke documenten, worden geacht juist te zijn indien niet onmiddellijk na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt teruggevorderd en niet in de vrachtbrief of afleveringsbewijs is aangetekend.
  3. Reclames op grond van uiterlijk waarneembare gebreken vervallen, indien de opdrachtgever niet terstond na ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of bewijs van ontvangst van het bedoelde vermeende gebrek aantekening heeft gemaakt. Levering geschiedt – door een door Exposupply aangewezen transportbedrijf – op het adres en voor rekening van de klant. Bij verzending buiten Nederland neemt Exposupply de internationale exporteisen in acht. Leveringskosten voor exportdocumenten zijn voor rekening van de klant.
  4. Alle overige onder lid 2 en 3 omschreven mogelijke gebreken dienen binnen 5 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, althans in redelijkheid te worden vastgesteld, schriftelijk een nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van de klachten van klanten, die aan Exposupply worden gemeld.
  5. Na het verstrijken van de reclametermijn kan de klant slechts een beroep doen op het gebrek in de prestatie, indien door feiten en omstandigheden wordt erkend dat dit gebrek door toedoen van Exposupply is ontstaan.
  6. Geen reclamaties worden geaccepteerd op artikelen, die geheel of gedeeltelijk zijn geopend of gedeeltelijk zijn bewerkt en/of bediend. Gebreken aan een deel van de geleverde zaken geven niet het recht tot weigering van de gehele geleverde zaak.
  7. Retourzending van de geleverde goederen is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Exposupply niet toegestaan. Retourzendingen geschieden primair voor rekening en risico van de afnemer. Indien Exposupply de klacht gegrond acht zal Exposupply de kosten van retourzending aan de klant vergoeden, voor zover deze aantoonbaar en redelijk zijn.
  8. Gebreken aan een deel van de geleverde zaken geven niet het recht tot weigering van de gehele geleverde zaak.
  9. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal Exposupply te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen – niet meer dan de factuurwaarde van het afgekeurde gedeelte van de geleverde zaken – hetzij de zaak of zaken vervangen tegen teruglevering van de oorspronkelijke levering. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade dan directe vermogensschade zal nimmer worden vergoed.

Toch nog een vraag?

Neem dan gerust contact op.

Neem contact op