Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten bij verkoop van goederen door Exposupply B.V., evenals bestellingen die via de website www.exposupply.com (hierna: "Website") worden geplaatst.
Exposupply B.V.
Eckertstraat 18
8263 CB Kampen
Tel.: +31 (0)85 273 64 21
E-Mail: info@exposupply.com
KvK nummer: 64663183
Btw-nummer: NL1480.78.527B01
Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Exposupply en zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (hierna: "afnemer").
1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de afnemer is uitgesloten, tenzij Exposupply de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
Overeenkomsten
2.1 Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), daaronder begrepen de Exposupply folders, zijn vrijblijvend en binden Exposupply niet tenzij anders aangegeven. Een bestelling van afnemer vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door Exposupply te worden geaccepteerd. Een overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Exposupply een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging per e-mail met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 werkdagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
2.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Exposupply zijn bevestigd.
2.3 Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, order-bevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Exposupply, binden Exposupply niet. Getoonde of verstrekte (proef-) modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten.
2.4 Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Exposupply expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product.
2.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen binden Exposupply slechts indien zij schriftelijk door Exposupply zijn bevestigd.
Leveringstermijnen en risico-overgang
3.1 Leveringstermijnen en -tijden worden door Exposupply zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend.
3.2 In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Exposupply zal de afnemer tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging.
3.3 In geval van een vertraagde levering is de afnemer slechts tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst gerechtigd, indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is en de omstandig-heden van het geval dit rechtvaardigen.
3.4 Levering van artikelen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van afnemer. Indien de gegevens niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, zal Exposupply de overeenkomst annuleren. De afnemer zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
3.5 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2.1 van deze Voorwaarden.
3.6 Levering vindt plaats (door een door Exposupply aangewezen transportbedrijf) aan het door de afnemer opgegeven adres en is voor rekening van de afnemer. Bij levering buiten Nederland, zal Exposupply de internationale exportvoorschriften in acht nemen. De kosten ten aanzien van het verzorgen van exportdocumenten zijn voor rekening van de afnemer.
3.7 Exposupply behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde gronden deelleveringen te doen.
3.8 Het risico op schade aan de artikelen, om het even door welke oorzaak, gaat over op de afnemer bij de aflevering van de artikelen door Exposupply aan de expediteur, de vervoerder, of enige andere voor het vervoer aangewezen derde. Dit geldt tevens voor deelleveringen.
3.9 Indien levering van de artikelen wordt vertraagd door de afnemer, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat Exposupply heeft aangegeven dat de artikelen gereed zijn voor verzending.
3.10 Exposupply is in geval als onder [3.9] besproken, gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen.

Heeft u een vraag of opmerking over deze pagina?

Neem contact met ons op
Het gebruik van de Internet Explorer browser wordt door deze website niet ondersteund. Internet Explorer is een verouderde browser. We adviseren u om een browser zoals Chrome, Edge of Firefox te gebruiken.
Info
Eckertstraat 18
8263 CB Kampen
Nederland

IBAN: NL02 INGB 0007082439
KvK: 64663183
BTW: NL 855767856B01